สวธ. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก “สมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๔”

 • ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)กำหนดจะจัด “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม”ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสมาคม มูลนิธิที่ทำกิจกรรมดีเด่นด้านวัฒนธรรมและสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรเครือข่ายสมาคม มูลนิธิที่ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

  คุณสมบัติของสมาคม มูลนิธิที่สามารถเสนอผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก จะต้องได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

  โดยการพิจารณาคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด จำนวน ๘๒ สมาคม ๘๒ มูลนิธิ ระดับภาค จำนวน ๖ สมาคม ๖ มูลนิธิ และระดับประเทศ จำนวน ๑ สมาคม ๑ มูลนิธิ

  สำหรับสมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ในระดับจังหวัดจะได้รับ โล่บุษบกทองแดง จากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในระดับภาคจะได้รับ โล่บุษบกเงิน จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และในระดับประเทศจะได้รับ โล่บุษบกทอง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในหนังสือยกย่องเชิดชูเกียรติสมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมและสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง

  จึงขอเชิญชวนสมาคม มูลนิธิเสนอผลงานขององค์กรของตน หรือได้รับการเสนอผลงานจากบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ๑ สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๑ ในส่วนภูมิภาคสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.culture.go.th

  Top
Top

Discussion

ยังไม่มีความเห็น

Top

Ready to comment?

Gravatar